Ví dụ: Lê Hoàng Liêm (Họ: Lê, tên đệm: Hoàng, tên chính: Liêm).