Lưu ý: Bạn nên điền thông tin họ và tên giống với chứng minh nhân dân để hỗ trợ việc giao hàng đến đúng người nhận là bạn. Ví dụ: Lê Hoàng Liêm (Họ: Lê, tên đệm: Hoàng, tên chính: Liêm).