Lưu ý: Bạn nên điền thông tin họ và tên giống với chứng minh nhân dân để hỗ trợ việc giao hàng đến đúng người nhận là bạn.